Psikoloji Bölümü

Genel Bilgiler

Program Profili

İnsan, biyopsikososyokültürel bir canlıdır. Onu bu bütünlük içinde anlamak gerekir. İnsanı sadece biyolojik bir varlık ya da sadece sosyal bir varlık olarak kabul etmek eksik bir yaklaşım olacaktır. İnsan, onu oluşturan genetik bileşenlerin çevre ile karşılıklı etkileşimi sonucunda var olur. Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amaç, insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. İnsanın akıl sağlığını korumak, onu tedavi etmekten önce gelir. İnsandaki akıl bozukluklarının nedenlerini anlamanın yanı sıra insanın kendini daha iyi hissetmesini, üretken, kendiyle barışık ve çevresine sağlıklı uyum sağlayan bir birey olmasını sağlamak da psikoloji biliminin amaçları arasındadır. Bu yönüyle psikoloji, diğer bilimlerle disiplinler arası bir işbirliği sergiler. Tıp, biyoloji, sosyoloji, antropoloji, istatistik, bilgisayar ve eğitim bilimleri psikolojinin en fazla işbirliği içinde olduğu alanlardır. Kısacası insanın olduğu her yerde psikoloji biliminin katkıları kaçınılmaz olmaktadır.

PSİKOLOJİ EĞİTİMİ KİŞİYE NE KAZANDIRIR?

Psikoloji okumanızın iki amacı olabilir:
1) İnsanı anlamak ve iyi bir üniversite eğitimi almak
2) Bir meslek sahibi olmak.
Gençler genellikle ikinci amaç için bölüm tercih etmektedirler. Bununla birlikte bilinmelidir ki, üniversiteler sadece meslek için gidilen eğitim kurumları değildir. Üniversite, evrensel bilginin üretildiği ve paylaşıldığı kurumlardır. Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü, size sadece bir meslek değil, evrensel bir bilim olan psikoloji alanında araştırma odaklı olarak bilginin nasıl üretildiğini de öğreten, seçkin öğretim üyeleriyle bilimsel bilginin üretimine katkı sağlayan ve bunu öğrencileriyle paylaşan bir misyona sahiptir.

PSİKOLOJİ OKUYUNCA PSİKOLOG OLUNUYOR MU?

Psikoloji bölümü okuyan herkes psikolog ünvanı almaya hak kazanmaktadır. Bunun için 4 yıllık psikoloji lisans bitirmeniz gerekir.

PSİKOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI NERELERDİR?

Psikolog ünvanıyla Türkiye’de çalışılabilecek birçok kurum bulunmaktadır (Adalet Bakanlığı, Emniyet, Sağlık bakanlığı, Askeriye, Sosyal Hizmetler, Özel Eğitim Kurumları vs.) ve psikoterapi dışında bir psikologun yapabileceği oldukça çok şey vardır.
Psikologların büyük bir çoğunluğu devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, kendi özel ofislerinde, madde bağımlılığı merkezlerinde, diyet kliniklerinde görev yaparlar.
Eğitim alanında da çalışan çok fazla sayıda psikolog vardır. Örneğin, eğitimci olarak, üniversitede öğretim üyesi ve/veya araştırmacı olarak ve eğitimde psikolojik test uygulaması, değerlendirmesi ve raporlanması alanlarında da psikologlar görev yapmaktadır.
Bunların dışında psikologlar çeşitli kamu görevlerinde de yer almaktadırlar. Örneğin, adliyelerde, sosyal hizmetlerde ve emniyette görev yapan psikologlar mevcuttur.
Ayrıca, endüstride, halka ilişkilerde ve insan kaynakları alanlarında iş ve işyeri verimini arttırma, işçi ve çalışan güvenliği, çalışan seçimi ve çalışanların ödüllendirilmesi ve yükseltilmesi /işten çıkarılması gibi alanlarda çalışan çok sayıda psikolog vardır.

Vizyon: İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.

Misyon: Avrasya Üniversitesi bilim ve teknoloji alanlarında yürüttüğü araştırmalar ve verdiği eğitim-öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Temel Değerler

Avrasya Üniversitesi; şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden,  çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir üniversite olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder.

  • Öngörülü Olma: Avrasya Üniversitesi, öngörü ile pozisyon alır, plan yapar. Plan Alternatifler içerir. Bireylerin proaktif davranarak inisiyatif ve sorumluluk almaları teşvik edilir. Sonuçlardan kurumsal ve bireysel tecrübe edinilmesi esastır.
  • Saygı: Avrasya Üniversitesi, kurumsal çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) ve doğal çevresindeki değerlere saygılı ve duyarlıdır. Avrasya Üniversitesi tüm eylemlerinde toplumsal norm ve değerleri öncelikle gözetir. Avrasya  Üniversitesi, birey hak ve özgürlüklerine inanır ve saygı gösterir, kendi görev alanında bu hak ve özgürlüklerin genişlemesi için çaba gösterir, sürdürülebilirlik ve çevreye saygı anlayışının gelişmesinde örnek olmayı amaçlar.
  • Estetik: Avrasya Üniversitesi, toplum ve kendi çalışanları ve öğrencileri açısından spor, sanat ve bunlara bağlı estetik kazanımlara önem verir. Estetik değerlerin toplumda ve üniversitede yayılmasına önayak olur.
  • Katılımcılık: Avrasya Üniversitesi, çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar. Avrasya Üniversitesi, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek süreçlerinde bu görüş ve düşünceleri gözetir.